Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Základním účelem těchto zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout subjektům osobních údajů informace o tom, jakým způsobem jsou shromažďovány a zpracovávány jejich osobní údaje poskytnuté společnosti SABAI, s.r.o. v souvislosti s předmětem činnosti této společnosti (provozování masážních center), za jakým účelem jsou poskytnuté osobní údaje zpracovávány a jaká jsou práva subjektů osobních údajů a možnosti jejich uplatnění.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby (subjektu osobních údajů).

Správcem osobních údajů je společnost SABAI, s.r.o. (dále jen „Správce údajů“).

Tyto Zásady jsou vydávány zejména v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci smluvních vztahů s jednotlivými subjekty osobních údajů, nicméně uplatní se přiměřeně i v případě osobních údajů poskytnutých Správci údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů či jiného právního důvodu.

 

2. Správce osobních údajů

Identifikační a kontaktní informace Správce údajů:

Název: SABAI, s.r.o.

IČ: 270 98 915

Sídlo společnosti: Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Telefon: 775 959 383

E-mail: sabai@sabai.cz

Webová stránka: http://www.sabai.cz

 

3. Rozsah a Účel zpracování

3.1 Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Shromažďovány a zpracovávány jsou zejména základní identifikační a kontaktní údaje jednotlivých subjektů (jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon apod.), případně jakékoli další osobní údaje poskytnuté v souvislosti s využitím rezervačního systému masáží, při žádosti o vydání věrnostní karty a účasti ve věrnostním programu, při nákupu v e-shopu apod.

Dále jsou po omezenou dobu shromažďována a zpracovávána data z kamerového systému umístěného na recepci Správce údajů.

3.2 Účel zpracování osobních údajů

Správce údajů je oprávněn poskytnuté osobní údaje použít pro veškeré organizační a marketingové účely spojené se svou činností spočívající v provozování masážních center a pro zabezpečení plnění vyplývajících ze smluvních vztahů s jednotlivými subjekty osobních údajů, jakož i případných nároků vyplývajících z porušení těchto smluvních vztahů.

3.3 Zabezpečení dat

Správce údajů přijal vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), aby ochránil osobní údaje subjektů před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.

V této souvislosti je však třeba upozornit, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

 

4. Doba uchovávání údajů

Doba, po kterou jsou poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány činí 5 let de dne jejich poskytnutí či ukončení daného smluvního vztahu, podle toho, co nastane později, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Data z kamerového systému umístěného na recepci Správce jsou uchovávána a zpracovávána po dobu 15 dnů ode dne jejich pořízení, nevznikne-li potřeba jejich dalšího uchování či zpracování.

 

5. Práva subjektů údajů

Pro uplatnění níže uvedených práv subjektů osobních údajů, případně i jiných práv těchto subjektů souvisejících s ochranou jejich osobních údajů poskytnutých Správci údajů, se lze obrátit na níže uvedené kontakty:

Písemně na adresu Správce údajů: SABAI, s.r.o., Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

E-mailem na adresu: stetinova@sabai.cz kontaktní osoba: Hana Štětinová

Některé informace související se zpracováním osobních údajů lze rovněž získat telefonicky na čísle 775 959 383; kontaktní osoba: Hana Štětinová

Pro ověření identity může být vyžadováno poskytnutí některých identifikačních údajů. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek vznesen oprávněným žadatelem.

Správce údajů odpoví zpravidla do jednoho měsíce po obdržení žádosti, přičemž si však vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

5.1 Jednotlivá práva

Každý subjekt osobních údajů má, v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na rozsah poskytnutých osobních údajů a účel jejich zpracování, především právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a doplnění, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů a právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).

5.2 Přístup k osobním údajům a oprava osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na přístup k veškerým svým osobním údajům uloženým u Správce údajů a na informaci o rozsahu a podobě těchto osobních údajů a způsobu jejich zpracování ze strany Správce údajů.

Dále má každý subjekt osobních údajů právo na opravu chyb a nepřesností týkajících se svých osobních údajů, jakož i na jejich aktualizaci a doplnění.

Za tímto účelem přijal Správce údajů vhodná opatření k tomu, aby uchovávané osobní údaje jednotlivých subjektů byly přesné, úplné a aktuální.

Vždy se lze na Správce údajů obrátit s dotazem, zda stále uchovává a/nebo zpracovává osobní údaje příslušného subjektu osobních údajů.

5.3 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to bez uvedení důvodu. V takovém případě budou osobní údaje zablokovány proti jakémukoli dalšímu zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však působí pouze do budoucna, přičemž zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na takovém souhlasu zůstává jeho odvoláním nedotčena.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést dopisem či e-mailem zaslaným na adresu Správce údajů uvedenou v tomto článku Zásad.

5.4 Vymazání osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů může kdykoli požádat Správce údajů o vymazání svých osobních údajů. V takovém případě Správce údajů bez zbytečného odkladu smaže veškeré osobní údaje příslušného subjektu, které má uložené, pokud tyto osobní údaje již nepotřebuje (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy či vymáhání svých nároků).

Obdobně bude Správce údajů postupovat v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).

5.5 Omezení zpracování osobních údajů

V případě žádosti o omezení zpracování osobních údajů, např. v případě, kdy subjekt osobních údajů zpochybňuje přesnost, zákonnost nebo potřebu Správce údajů zpracovávat osobní údaje daného subjektu, omezí Správce údajů zpracovávání osobních údajů daného subjektu na nezbytné minimum (uložení), a případně je bude zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obranu svých právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby či jiných důvodů předepsaných platnými právními předpisy.

V případě ukončení omezení zpracování osobních údajů a pokračování v jejich zpracování bude příslušný subjekt osobních údajů o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován.

5.6 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Případnou stížnost týkající se zpracování osobních údajů lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a sice na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

6. Poskytnutí osobních údajů, automatické rozhodování

Veškeré osobní údaje jednotlivých subjektů jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a na základě jejich dobrovolného poskytnutí Správci údajů, ať již v rámci smluvního vztahu, prostřednictvím souhlasu se zpracováním osobních údajů či z jiného právního důvodu.

V souvislosti s poskytnutými osobními údaji neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro subjekty údajů mělo právní účinky, nebo se jich jakýmkoli způsobem významně dotýkalo.

 

7. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů mohou být ze strany Správce údajů průběžně upravovány či aktualizovány. Jakékoli změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách Správce údajů (http://www.sabai.cz).